Stepa Stepanović stambeni krediti

Societe Generale banka pod povoljnim uslovima odobrava kredite za kupovinu stanova u projektima stambene izgradnje Vlade Srbije "Stepa Stepanović" i "Braće Jerković". Planirana je izgradnja više od 5000 stanova u Beogradu na lokacijama bivše kasarne "Stepa Stepanović" na Voždovcu kao i u naselju Braće Jerković.

Stanove možete da pogledate na adresi www.gds-stanovi.rs

Uslovi kreditiranja za stambene kredite iz sredstava banke

 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 1
 • Ucešce klijenta: 0% do 20% od zahtevanog iznosa kredita 2
 • Period otplate do 25 godina
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Mogućnost odobravanja kredita na osnovu udruženih primanja korisnika kredita i sadužnika 3

Reprezentativni primeri

Stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
NKS na godišnjem nivou4,75 % + šestomesečni EURIBOR 44,75 % + šestomesečni EURIBOR 4
Mesečna obaveza142 evra237 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou5,83%5,65%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)43.967 evra72.651 evra

EKS obračunat na dan10.07.2013.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
NKS na godišnjem nivou4,85 % + šestomesečni EURIBOR 44,85 % + šestomesečni EURIBOR 4
Mesečna obaveza prve 3 godine144 evra239 evra
Mesečna obaveza nakon 3 godine144 evra239 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou5,94%5,76%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)44.398 evra73.369 evra

EKS obračunat na dan10.07.2013.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke sa započet sa fiksnom kamatnom stopom, nakon čega se prelazi na promenljivu kamatnu stopu

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
Fiksna NKS prve 3 godine6,25%6,25%
Mesečna obaveza prve 3 godine160 evra266 evra
Promenljiva NKS posle 3 godine4,85 % + šestomesečni EURIBOR 44,85 % + šestomesečni EURIBOR 4
Mesečna obaveza nakon 3 godine145 evra242 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou6,27%6,09%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)45.313 evra74.897 evra

EKS obračunat na dan10.07.2013.

Uslovi kreditiranja za stambene kredite sa subvencijom države

 • Iznos kredita: od 10.000 do 100.000 evra 1
 • Ucešce klijenta: minimum 10% od zahtevanog iznosa kredita 2
 • Period otplate do 360 meseci:
  • kredit banke: 60 – 300 meseci
  • kredit države: poslednjih 60 meseci otplate kredita
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Mogućnost odobravanja kredita na osnovu udruženih primanja korisnika kredita i jednog ili više sadužnika koji ne moraju biti članvi uže porodice

Subvencionisani stambeni kredit

Obustavljanje prijema zahteva za subvencionisane stambene kredite u 2014. godini

Odlukom Ministarstva privrede u budžetu Republike Srbije nisu obezbeđena sredstva za subvencionisano stambeno kreditiranje za 2014. godinu. S obzirom na navedeno Societe Generale Banka Srbija vas obaveštava da neće biti u mogućnosti da prima i realizuje zahteve za odobravanje subvencionisanih stambenih kredita.

Prijem zahteva od strane Societe Generale banke za stambene kredite iz sredstava banke i subvencionisane stambene kredite za profesionalna vojna lica će biti nastavljen tokom 2014. godine.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit?

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u Societe Generale banci

Stambeni krediti sa subvencionisanom kamatom od strane države namenjeni su kupovini

 • Novoizgrađenih stanova ili kuća
 • Stanova ili kuća u izgradnji
 • Montažnih kuća
 • Kupovina je moguća samo direktno od investitora
 • Kupac mora biti prvi vlasnik stana koji kupuje
 • Kupac ne sme imati stambeni kredit u otplati (može imati kredit za adaptaciju)

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Hipoteka na nepokretnost koja je predmet kreditiranja ili na neku drugu nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Saglasnost za zaduženje računa koji se vodi kod Banke

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Dodatno pojašnjenje

1 Stambeni krediti iz sredstava banke se ugovaraju u EVRO valuti. Ostatak duga po kreditima uskla]uje se sa promenama srednjeg kursa NBS za EVRO i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka uspostavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.

3 Sadužnik može biti član uže porodice korisnika kredita koji mora ispunjavati iste uslove u pogledu kreditne sposobnosti kao i sam korisnik kredita.

4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,139%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.