Refinansiranje stambenih kredita

Societe Generale vam omogućava da refinansirate stambene kredite drugih banaka uz znatno povoljnije uslove.

Refinansirajte stambene kredite drugih banaka kreditom Societe Generale banke i tako smanjite kamatu i ratu. Bez inicijalnih troškova produžite rok otplate i uključite troškove prevremene otplate i osiguranja u iznos kredita.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Period otplate do 25 godina.
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
 • Učešće: 0%
 • Bez administrativnog troška banke
 • Minimalan iznos kredita: 10.000 evra 1
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Mogućnost udruživanja primanja dužnika i sadužnika 2

Dodatno pojašnjenje

1 Stambeni krediti iz sredstava banke su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Sadužnik može biti član uže porodice korisnika kredita koji mora ispunjavati iste uslove u pogledu kreditne sposobnosti kao i sam korisnik kredita.

Reprezentativni primeri

Kredit sa promenljivom kamatnom stopom 3

Iznos kredita30.000 evra
Rok otplate300 meseci
NKS na godišnjem nivou3,25% + šestomesečni EURIBOR 4
Mesečna obaveza145 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,80%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)48.025 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Refinansiranje sa kombinovanom kamatnom stopom 3

Iznos kredita30.000 evra
Rok otplate300 meseci
Fiksna EKS prve 3 godine2,95%
Promenljiva NKS posle 3 godine3,25% + šestomesečni EURIBOR 5
Mesečna obaveza prve 3 godine142 evra
Mesečna obaveza nakon 3 godine145 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou4,74%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)47.807 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Dodatno pojašnjenje

3 U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

4 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,139%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

5 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,083%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit za refinansiranje?

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u Societe Generale banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Vinkulirane polise životnog i osiguranja nepokretnosti
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda ukoliko se hipoteka uspostavlja na neku drugu nekretninu
 • Hipoteka drugog reda ukoliko je hipoteka prvog reda već upisana u korist banke čiji se kredit refinansira

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.