Krediti za renoviranje i adaptaciju

Uredite dom prema svojim željama

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Iznos kredita: od 5.000 do 50.000 evra 1
 • Period otplate: od 60 do 120 meseci za iznose do 25.000 evra, odnosno od 60 do 180 meseci za iznose preko 25.000 evra
 • Opcioni grejs period: 12 ili 24 meseca
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Osiguranje kredita kod NKOSK

Dodatno pojašnjenje

1 Krediti za renoviranje i adaptaciju su indeksirani u evrima. Iznosi u evrima obračunavaju se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plasiranja sredstava. Banka ostatak duga po kreditima koji su indeksirani u EUR uskladjuje sa promenama srednjeg kursa NBS za EUR i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se uskladjivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

Reprezentativni primer

Kredit za renoviranje iskazan u evrima na period od 10 godina 2

Stukturu kredita čini 70% iznosa kredita pokriveno profakturom i 30% gotovinske isplate. Gotovinska isplata vam pruža mogućnost plaćanja građevinskih radova i drugih usluga ukoliko nisu pokrivene profakturom. Potrebno je da zahtevani iznos kredita bude pokriven predmerom i predračunom radova overenim od strane ovlašćenog lica.

Iznos kredita15.000 evra
Rok otplate120 meseci
NKS na godišnjem nivou3,25% + šestomesečni EURIBOR 2
Mesečna obaveza146 evra
Administrativni trošak225 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou7,20%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)19.945 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Dodatno pojašnjenje

2 U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

3 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,139%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za renoviranje i adaptaciju?

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u Societe Generale banci

Sadužnici

 • Moguće je imati jednog sadužnika
 • Sadužnik mora biti uži član porodice
 • Dužnik i sadužnik moraju da žive u stanu koji je predmet renoviranja
 • Sadužnik mora ispunjavati iste uslove kao i nosilac kredita

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost (koju renovirate ili drugu koju imate u vlasništvu). Tržišna vrednost nepokretnosti koja se stavlja pod hipoteku i iznos kredita moraju biti u odnosu 2:1
 • Polisa životnog osiguranja i osiguranja nepokretnosti vinkulirane u korist banke
 • Menica i menično ovlašćenje

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.