Stambeni krediti iz sredstava banke

Stambeni krediti iz sredstava banke vam pružaju mogućnost kupovine i uspostavljanja hipoteke na uknjižene i na neuknjižene nepokretnosti.

Opšti uslovi odobravanja kredita

 • Period otplate do 25 godina.
 • Mogućnost ugovaranja grejs perioda na 12 ili 24 meseca u toku koga se plaća samo kamata
 • Minimalni iznos kredita: 10.000 € 1
 • Učešće: minimum 20% 2
 • Administrativni trošak: 1% od iznosa kredita
 • Osiguranje kredita kod NKOSK
 • Maksimalno opterećenje plate se procenjuje za svakog klijenta pojedinačno
 • Mogućnost odobravanja kredita na osnovu udruženih primanja korisnika kredita i sadužnika 3

Dodatno pojašnjenje

1 Stambeni krediti iz sredstava banke se ugovaraju u EVRO valuti. Ostatak duga po kreditima usklađuje se sa promenama srednjeg kursa NBS za EVRO i to svakog poslednjeg dana u mesecu, primenom kursa važećeg na taj dan u odnosu na kurs koji je važio poslednjeg dana u prethodnom mesecu, osim prvog meseca kada se usklađivanje vrši prema kursu koji je važio na dan puštanja kredita u tečaj.

2 Učešće nije obavezno ukoliko se hipoteka uspostavlja na neki drugi uknjiženi objekat čija je vrednost za 30% veća od iznosa kredita.

3 Sadužnik može biti član uže porodice korisnika kredita koji mora ispunjavati iste uslove u pogledu kreditne sposobnosti kao i sam korisnik kredita.

Reprezentativni primeri

Stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom 4

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
NKS na godišnjem nivou3,25 % + šestomesečni EURIBOR 53,25 % + šestomesečni EURIBOR 5
Mesečna obaveza116 evra193 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou5,86%4,50%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)39.527 evra62.988 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke sa promenljivom kamatnom stopom 4

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
NKS na godišnjem nivou3,25% + šestomesečni EURIBOR 53,25% + šestomesečni EURIBOR 5
Mesečna obaveza prve 3 godine116 evra194 evra
Mesečna obaveza nakon 3 godine116 evra194 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou5,39%4,50%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)39.527 evra62.988 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Kombinovani stambeni kredit iz sredstava banke započet sa fiksnom kamatnom stopom u prve tri godine korišćenja, nakon čega se prelazi na promenljivu kamatnu stopu 4

Vrednost nekretnine30.000 evra50.000 evra
Učešće 20%6.000 evra10.000 evra
Iznos kredita24.000 evra40.000 evra
Rok otplate300 meseci300 meseci
Fiksna NKS prve 3 godine2,95%2,95%
Mesečna obaveza prve 3 godine114 evra190 evra
Promenljiva NKS posle 3 godine3,25% + šestomesečni EURIBOR 63,25% + šestomesečni EURIBOR 6
Mesečna obaveza nakon 3 godine116 evra194 evra
Administrativni trošak240 evra400 evra

Troškovi koji prate odobrenje kredita poznati u trenutku oglašavanja

Menica50 dinara
Izveštaj kreditnog biroa246 dinara
Overa založne izjave10.800 dinara
Osiguranje nepokretnosti (godišnje)40 evra u dinarskoj protivvrednosti
Osiguranje života (godišnje)100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje lista nepokretnosti10 evra u dinarskoj protivvrednosti
Procena vrednosti nepokretnosti100 evra u dinarskoj protivvrednosti
Trošak NKOSK (premija osiguranja i obrada zahteva)480 evra u dinarskoj protivvrednosti
Upis hipoteke8.000 dinara + 60 evra u dinarskoj protivvrednosti

EKS na godišnjem nivou5,31%4,43%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)39.353 evra62.697 evra

EKS obračunat na dan11.03.2016.

Dodatno pojašnjenje

4 U reprezentativnim primerima su navedene kamatne stope iz tarife za paket Avantage.

5 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,139%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

6 Kamatna stopa je promenljiva i sastoji se od referentne kamatne stope - šestomesečnog EURIBOR-a, kao promenljivog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Tarifom Banke. Promenljiva kamatna stopa se prilagođava, svakog prvog radnog dana u mesecu za tekući mesec, u skladu sa promenama referentne EURIBOR kamatne stope.

Vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera-0,083%
Primeri obračunati na dan11.03.2016.

Šta je potrebno za podnošenje zahteva za stambeni kredit iz sredstava banke?

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme, minimum 6 meseci kod poslodavca kod koga je korisnik kredita zaposlen u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Minimum 20 godina starosti u trenutku podnošenja zahteva za kredit
 • Maksimum 70 godina starosti u trenutku dospeća poslednje rate kredita
 • Prenos ličnih primanja na račun u Societe Generale banci

Sredstva obezbeđenja kredita

 • Hipoteka na nepokretnost koja je predmet kreditiranja ili na neku drugu nepokretnost
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja
 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Saglasnost za zaduženje računa koji se vodi kod Banke

Dodatna pogodnost

U svakoj ekspozituri Societe Generale banke možete uzeti osiguranje nepokretnosti i životno osiguranje i na taj način završiti sve na jednom mestu.

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili pozovite Korisnički centar na 0800 30 31 30 (besplatan poziv) radnim danima od 9:00 do 19:00 časova, subotom od 10:00 do 14:00 ili nas posetite u najbližoj ekspozituri.